Aktiebeskatning

Her på siden kan du få overblik over de mest gængse regler for aktiebeskatning som den danske investor berøres af, samt hvorledes aktieindkomst bliver beregnet og beskattet.

Hvad er en aktie?

En aktie er en ejerandel eller andelsret i et aktieselskab. Begrebet aktie dækker dog også over andre værdipapirer jf. SKAT, som bliver beskattet på samme måde som aktier – dette kan eksempelvis være anparter i et anpartsselskab.
kilde: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946239&chk=214126

Hvad er aktieindkomst?

Aktieindkomst er den indkomst der er opnået som et afkast fra aktier, enten ved udbetaling af aktieudbytte eller som en kapitalgevinst ved salget af værdipapiret. Aktieindkomsten kan både være positiv og negativ i den forstand, at man både kan tjene og miste penge. Aktieindkomsten omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.
Kilde: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844

Hvilke værdipapirer beskattes som aktieindkomst?

Om et værdipapir bliver beskattet af reglerne for aktieindkomst afhænger af, hvilket type værdipapir der er tale om.

Det er vigtigt at skelne mellem aktier og investeringsbeviser, og specielt hvordan investeringsbeviserne er opbygget. Er der tale om aktier som er ejet privat for frie midler, bliver de beskattet som aktieindkomst. Er der tale om investeringsbeviser afhænger beskatningen af, hvorledes de er opbygget. Er investeringsbeviserne baseret på aktier bliver de ligeledes beskattet som aktieindkomst, men er de opbygget på obligationer beskattes det som kapitalindkomst – dette gælder ligeledes aktier/beviser i investeringsselskaber, som også beskattes som kapitalindkomst.
Kilde: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844“investeringsbeviser med minimumsudlodning”

Det er vigtigt for dig at vide i hvilken kategori dine aktiver er, for at finde ud af, hvordan de bliver beskattet. Nedenfor kan du finde en overordnet oversigt over, hvorledes de enkelte aktiver beskattes. Hvis du er i tvivl om hvorledes dit aktiv (aktie, investeringsbevis eller lignende) beskattes, så bør din bank/mægler som du har handlet gennem, kunne give dig et svar herpå – hvis ikke så bør SKAT være i stand til det.
Overordnet oversigt: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1946263&chk=214580
Værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven: http://skat.dk/skat.aspx?oId=1946265&chk=214580

Yderligere er det også vigtigt at skelne mellem aktier handlet for “frie midler”, eller aktier handlet gennem pensionsmidler. Aktier handlet for pensionsmidler (i et pensionsdepot, pensionsselskab eller lignende) beskattes nemlig ikke som aktieindkomst, og derfor gælder der også andre regler herfor.

Skattesatser for aktieindkomst

I 2019 beskattes positiv aktieindkomst (gevinst) med 27% af de første 54.000 kr. (52.900 kr. i 2018), og al aktieindkomst derover beskattes med 42%. Denne overgang kaldes progressionsgrænsen (også omtalt nogle steder herinde som ‘skattegrænsen’). For gifte (personer i ægteskab) gælder dog den dobbelte progressionsgrænse, hvorved de første 108.000 kroner i 2018 (105.800 kr. i 2017) bliver beskattet med 27%, og al aktieindkomst derover beskattes med 42%.
Kilde: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568

Historiske og aktuelle skattesatser og -beløb for aktieindkomst
År Laveste sats Højeste sats Progressionsgrænse (kr.)
2010 28% 42% 48.300
2011 28% 42% 48.300
2012 27% 42% 48.300
2013 27% 42% 48.300
2014 27% 42% 49.200
2015 27% 42% 49.900
2016 27% 42% 50.600
2017 27% 42% 51.700
2018 27% 42% 52.900
2019 27% 42% 54.000
2020 27% 42% 55.300
2021 27% 42% 56.500
2022 27% 42% 57.200

Kilde: Skatteministeriets liste over historiske skattesatser og -beløb (1970 til i dag)

Det skal dog bemærkes, at der i visse tilfælde kan være tale om et skattefrit salg, såfremt aktien er købt før 2006 og at der er en række betingelser opfyldt. Nærmere information kan findes her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2244477

Sådan opgøres aktieindkomst

Selve aktieindkomsten, og dermed skattegrundlaget, opgøres som værende forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen af alle de realiserede (solgte) aktier, samt eventuelt udbetalt udbytte. Det er dette beløb som beskattes med ovennævnte satser på 27%/42%, alt afhængigt af hvor stor en aktieindkomst man samlet set har. Hovedreglen er at gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden – denne kan du læse mere om nedenunder.
Kilde: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844

Gennemsnitsmetoden

Anskaffelsessummen, og dermed differencen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen, opgøres efter gennemsnitsmetoden. Gennemsnitsmetoden indebærer at den gennemsnitlige anskaffelseskurs (GAK) beregnes i hver særskilt virksomhed (eller anden juridisk relevant enhed), og herved kan differencen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen opgøres. Før i tiden blev “first-in first-out” metoden benyttet (FIFO), men denne er sidenhen ophørt, og nu er det gennemsnitsmetoden som er gældende. Der er dog undtagelser for aktier som er købt før 2006, som i visse tilfælde skal behandles efter FIFO-metoden.
Kilde: http://skat.dk/skat.aspx?oId=1948010&chk=214580
samt http://skat.dk/skat.aspx?oId=2244476

Den gennemsnitlige anskaffelseskurs (GAK) kan beregnes ved at finde anskaffelsessummen for samtlige køb i den pågældende aktie, og dividere denne med det totale antal aktier som er købt. Nedenfor kan ses en mere matematisk formel for beregningen. Notationen “1” og “n” angiver blot antallet af handler der er foretaget, som inkluderes i beregningen. Antallet, kursen og kurtagen som er noteret som “1” er de informationer som vedrører handel nr. 1, og de som er noteret med “n” kan eksempelvis være handel 2, 3, 4 og så videre, og viser blot at beregningen afhænger af hvor mange handler der er foretaget. Bemærk at denne formel og efterfølgende forklaring ikke er hentet direkte fra SKAT, men derimod er lavet for at give en bedre forståelse herinde.

Beregning af gennemsnits anskaffelseskurs (GAK)

I tilfælde af at du har foretaget et “afsluttende salg” og derefter køber aktier i virksomheden igen, skal du begynde på en ny beregning af gennemsnitskursen. Med et afsluttende salg menes det tilfælde, hvor du har solgt alle resterende aktier i en virksomhed, på et givent tidspunkt. Bemærk også – har du solgt aktier som er en del af en gennemsnitsberegning, skal disse trækkes ud. Dette gøres ved at trække antallet gange gennemsnitskursen ved salget fra i købssummen, og det solgte antal fra i den samlede sum af antal købte aktier.

Hvornår bestemmes beskatningsgrundlaget?

Som hovedregel beskattes aktieindkomst efter realisationsprincippet, som kort sagt indebærer at aktieindkomst, og derved skattegrundlaget, bliver bestemt ved realiseringen (afståelsen) af aktien/værdipapiret. Dette indebærer også at aktieindkomsten bliver beskattet i det indkomstår, hvor aktieindkomsten er blevet realiseret.
Kilde: Aktieavancebeskatningsloven §23
Den skyldige skat bliver ikke opkrævet ved realiseringen af værdipapiret, men bliver derimod opkrævet i forbindelse med din årsopgørelse, som sædvanligvis offentliggøres omkring slutningen af foråret næste år (som regel i marts måned). Skatteåret for aktieindkomst følger altså det normale skatteår fra 1. januar til 31. december.

Realisationsprincippet

Realisationsprincippet indebærer at gevinst/tab bliver opgjort ved afståelsen af værdipapiret, og bevirker dermed at man som privat investor kun bliver beskattet af realiserede gevinster/tab i det pågældende år. Har du en gevinst eller et tab som endnu ikke er realiseret, bliver du dermed ikke beskattet af denne udvikling. Dog skal det bemærkes at realisationsprincippet også dækker over mange andre punkter end blot ved salg, og derfor betragtes overdragelse m.m., ligeledes som en afståelse. I visse situationer kan der dog være tale om skattefri overdragelse, som eksempelvis ved overdragelse med succession. Se SKAT’s beskrivelse af “afståelsesbegrebet”: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1946271&chk=214580

Modregning ved gevinst og tab

Gevinst og tab i aktieindkomst opnået på et reguleret marked bliver modregnet i hinanden. Det vil sige, at har du realiseret en gevinst i pågældende år, bliver eventuelle tab modregnet i denne gevinst, og derved sænkes din samlede aktieindkomst. Dette sikrer at du ikke bliver indirekte beskattet af tab. Dette gælder dog kun, hvis både gevinst og tab er opnået ved aktiehandler på et reguleret marked. Hvis du udelukkende har en gevinst og ikke nogle tab at modregne, bliver du beskattet som nævnt ovenfor, jf. afsnittet “hvor meget beskattes aktieindkomst med”. Har du derimod tab bliver disse modregnet i følgende rækkefølge:

 • Det overskydende tab trækkes automatisk fra i summen af din samlevende ægtefælles aktieudbytter og gevinster opgjort efter fradrag af din ægtefælles tab. Denne overførsel er obligatorisk.
 • Er der stadig et overskydende tab, bliver det overført til de efterfølgende år, hvor det modregnes automatisk først hos dig og dernæst hos din ægtefælle. Tabet kan dog kun overføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan udnyttes i udbytter og gevinster i et tidligere indkomstår.

Det faktum at eventuelle tab i aktieindkomst videreføres til senere indkomstår, under ovenstående betingelser, har altså den implikation, at tabet ikke påvirker anden personlig indkomst eller -skat, andet end ens fremtidige aktieindkomst. Med andre ord, så modregnes en negativ aktieindkomst fra regulerede markeder ikke i anden skat eller indkomst, som ikke er aktieindkomst; og påvirker dermed ikke resten af din årsopgørelse/skattebetaling.

På nuværende tidspunkt er der ikke nogen tidsbegrænsning for, hvor langt ud i fremtiden et eventuelt tab kan fremføres.
Kilde: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844

I forhold til modregning af tab er det vigtigt at skelne mellem aktieindkomst opnået på et reguleret marked, og aktieindkomst fra et ikke-reguleret marked. Har du et tab i aktieindkomst fra et reguleret marked, kan dette ikke modregnes i gevinst fra et ikke-reguleret marked. Dette gør sig også gældende hvis du har gevinst fra et ikke-reguleret marked, og samtidig tab på et reguleret marked. Har du derimod gevinst på begge markeder bliver dette lagt sammen. Dette er ligeledes årsagen til at aktieindkomst fra et ikke-reguleret marked er inkluderet i regnearket her på siden.

Bemærk dog, at et eventuelt tab kun kan modregnes, hvis SKAT er blevet oplyst om pågældende handel (dette gælder både køb og salg!). Efter 2010 er det blevet et krav at danske banker og mæglere indberetter dine aktiehandler til SKAT, men det er dit eget ansvar at SKAT har fået alle nødvendige informationer. Du kan altid tjekke hvilke informationer SKAT har modtaget, ved at logge ind med dit Nem-ID (eller anden metode) på www.skat.dk og klikke på fanen “skatteoplysninger”.

Lister over regulerede markeder

Klik nedenfor for at se listerne over de markeder, som SKAT anser som værende regulerede markeder.

 • MarkedBADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT – TECHNICAL PLATFORM 2)
  LandGERMANY
  MIC/LEISTUC
  LEI529900A0WHA0NVXY0G45
 • MarkedBADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEISTUA
  LEI529900A0WHA0NVXY0G45
 • MarkedBOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIBERA
  LEI391200I7OS301UELZA68
 • MarkedBOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)
  LandGERMANY
  MIC/LEIEQTB
  LEI391200I7OS301UELZA68
 • MarkedBOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIEQTA
  LEI391200I7OS301UELZA68
 • MarkedBOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIMUNA
  LEI391200Z7ZWISADXEGZ47
 • MarkedBOERSE MUENCHEN – GETTEX – REGULIERTER MARKT
  LandGERMANY
  MIC/LEIMUNC
  LEI391200Z7ZWISADXEGZ47
 • MarkedBoerse Hamburg Lang and Schwarz Exchange (Regulierter Markt)
  LandGERMANY
  MIC/LEIHAMM
  LEI529900HTWYRE4BD0GQ69
 • MarkedBolsa de Barcelona
  LandSPAIN
  MIC/LEISBAR
  LEI959800Z25H6MSXFBBG16
 • MarkedBolsa de Barcelona
  LandSPAIN
  MIC/LEIXBAR
  LEI959800Z25H6MSXFBBG16
 • MarkedBolsa de Bilbao
  LandSPAIN
  MIC/LEISBIL
  LEI959800LHEKKMW5L1CL09
 • MarkedBolsa de Bilbao
  LandSPAIN
  MIC/LEIXBIL
  LEI959800LHEKKMW5L1CL09
 • MarkedBolsa de Madrid
  LandSPAIN
  MIC/LEIXMAD
  LEI959800UYJM40XUGVGG78
 • MarkedBolsa de Valencia
  LandSPAIN
  MIC/LEIXVAL
  LEI959800XVCVWWJQ9JFP52
 • MarkedBondSpot S.A.
  LandPOLAND
  MIC/LEIRPWC
  LEI259400N28EKSTIFFCL55
 • MarkedBorsa Italiana S.P.A. – ETFPlus
  LandITALY
  MIC/LEIETFP
  LEI 
 • MarkedBorsa Italiana S.P.A. – IDEM
  LandITALY
  MIC/LEIXDMI
  LEI8156005391EE905D3124
 • MarkedBorsa Italiana S.P.A. – MIV
  LandITALY
  MIC/LEIMIVX
  LEI8156005391EE905D3124
 • MarkedBorsa Italiana S.P.A. – MOT
  LandITALY
  MIC/LEIMOTX
  LEI8156005391EE905D3124
 • MarkedBorsa Italiana S.P.A. – Mercato Telematico Azionario
  LandITALY
  MIC/LEIMTAA
  LEI8156005391EE905D3124
 • MarkedBourse de Luxembourg
  LandLUXEMBOURG
  MIC/LEIXLUX
  LEI22210053OF4F2MYKUV22
 • MarkedBudapesti Értéktőzsde Zrt. (Budapest Stock Exchange)
  LandHUNGARY
  MIC/LEIXBUD
  LEI54930094UMSXWVWJMT48
 • MarkedBursa de Valori Bucuresti SA
  LandROMANIA
  MIC/LEIXBSE
  LEI2549004BOCU15LMNDJ92
 • MarkedBurza cenných papírů Praha, a.s.
  LandCZECH REPUBLIC
  MIC/LEIXPRA
  LEI315700KVEWB12APT2364
 • MarkedBörse Berlin (Berlin Second Regulated Market)
  LandGERMANY
  MIC/LEIBERC
  LEI391200I7OS301UELZA68
 • MarkedCYPRUS STOCK EXCHANGE
  LandCYPRUS
  MIC/LEIXCYS
  LEI213800U9YG19GFXT3S09
 • MarkedCboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment
  LandUNITED KINGDOM
  MIC/LEIBART
  LEI254900ERRPSKE7UZH711
 • MarkedCboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment
  LandUNITED KINGDOM
  MIC/LEIBARO
  LEI254900ERRPSKE7UZH711
 • MarkedCboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment
  LandUNITED KINGDOM
  MIC/LEIBARK
  LEI254900ERRPSKE7UZH711
 • MarkedDUESSELDORFER BOERSE (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIDUSA
  LEI529900HTWYRE4BD0GQ69
 • MarkedDUESSELDORFER BOERSE QUOTRIX (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIDUSC
  LEI529900HTWYRE4BD0GQ69
 • MarkedEUREX DEUTSCHLAND
  LandGERMANY
  MIC/LEIXEUR
  LEI529900UT4DG0LG5R9O07
 • MarkedEURONEXT – MERCADO DE FUTUROS E OPÇÕES
  LandPORTUGAL
  MIC/LEIMFOX
  LEI529900K0OK4J5I7A5V66
 • MarkedEUROPEAN ENERGY EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIXEER
  LEI529900J0JGLSFDWNFC20
 • MarkedEuronext Amsterdam N.V.
  LandNETHERLANDS
  MIC/LEIXAMS
  LEI724500V6UOK62XEZ2L78
 • MarkedEuronext Brussels
  LandBELGIUM
  MIC/LEIXBRU
  LEI5493007YLUF2KAS0TM17
 • MarkedEuronext Brussels Derivatives
  LandBELGIUM
  MIC/LEIXBRD
  LEI5493007YLUF2KAS0TM17
 • MarkedEuronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA
  LandPORTUGAL
  MIC/LEIXLIS
  LEI529900K0OK4J5I7A5V66
 • MarkedEuronext London Regulated Market
  LandUNITED KINGDOM
  MIC/LEIXLDN
  LEI21380037K2DZ19T57655
 • MarkedEuronext Paris SA
  LandFRANCE
  MIC/LEIXPAR
  LEI969500HMVSZ0TCV65D58
 • MarkedEuropean Wholesale Securities Market
  LandMALTA
  MIC/LEIEWSM
  LEI 
 • MarkedFISH POOL ASA
  LandNORWAY
  MIC/LEIFISH
  LEI213800EH1XXWX1VYBV42
 • MarkedFRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIFRAA
  LEI391200OUOEWDQSEJ0Y74
 • MarkedFirst North Sweden – Auction on Demand
  LandSWEDEN
  MIC/LEIMNSE
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  LandPOLAND
  MIC/LEIWBCL
  LEI25940039ZHD3Z37GKR71
 • MarkedGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  LandPOLAND
  MIC/LEIWETP
  LEI25940039ZHD3Z37GKR71
 • MarkedGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  LandPOLAND
  MIC/LEIWIND
  LEI25940039ZHD3Z37GKR71
 • MarkedGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  LandPOLAND
  MIC/LEIWIPO
  LEI25940039ZHD3Z37GKR71
 • MarkedGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  LandPOLAND
  MIC/LEIWOPO
  LEI25940039ZHD3Z37GKR71
 • MarkedGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  LandPOLAND
  MIC/LEIXWAR
  LEI25940039ZHD3Z37GKR71
 • MarkedHANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIHAMA
  LEI529900HTWYRE4BD0GQ69
 • MarkedHUDEX Energiatőzsde Zrt.
  LandHUNGARY
  MIC/LEIHUDX
  LEI529900RK7BVGI1QZI986
 • MarkedICE Endex Markets B.V.
  LandNETHERLANDS
  MIC/LEINDEX
  LEI549300CZW488L20NT866
 • MarkedICE Futures Europe RM
  LandUNITED KINGDOM
  MIC/LEIIFEU
  LEI 
 • MarkedInstitutional Financial Securities Market
  LandMALTA
  MIC/LEIIFSM
  LEI 
 • MarkedLjubljana Stock Exchange Inc.
  LandSLOVENIA
  MIC/LEIXLJU
  LEI74780000M03HFUUXFU21
 • MarkedLondon Metal Exchange
  LandUNITED KINGDOM
  MIC/LEIXLME
  LEI213800NB8G5VRT1DXC91
 • MarkedLondon Stock Exchange Regulated Market
  LandUNITED KINGDOM
  MIC/LEIXLON
  LEI213800D1EI4B9WTWWD28
 • MarkedLondon Stock Exchange Regulated Market (derivatives)
  LandUNITED KINGDOM
  MIC/LEIXLOD
  LEI213800D1EI4B9WTWWD28
 • MarkedMATIF
  LandFRANCE
  MIC/LEIXMAT
  LEI969500HMVSZ0TCV65D58
 • MarkedMEFF
  LandSPAIN
  MIC/LEIXMPW
  LEI959800T2W59YXMVKRU25
 • MarkedMEFF
  LandSPAIN
  MIC/LEIXMRV
  LEI959800T2W59YXMVKRU25
 • MarkedMONEP
  LandFRANCE
  MIC/LEIXMON
  LEI969500HMVSZ0TCV65D58
 • MarkedMTS S.P.A. – MTS Italia
  LandITALY
  MIC/LEIMTSC
  LEI213800ZMKPUV1VKLCT69
 • MarkedMalta Stock Exchange
  LandMALTA
  MIC/LEIXMAL
  LEI5299009CKES2S5E3YG94
 • MarkedMercado Electrónico de Renta Fija, MERF
  LandSPAIN
  MIC/LEIMERF
  LEI959800UYJM40XUGVGG78
 • MarkedMercado de Renta Fija, AIAF
  LandSPAIN
  MIC/LEISEND
  LEI95980096HCV0D0TYCR12
 • MarkedMercado de Renta Fija, AIAF
  LandSPAIN
  MIC/LEIXDRF
  LEI95980096HCV0D0TYCR12
 • MarkedNASDAQ COPENHAGEN A/S
  LandDENMARK
  MIC/LEIXCSE
  LEI549300JNYZUL5PLI8E17
 • MarkedNASDAQ OSLO ASA
  LandNORWAY
  MIC/LEINORX
  LEI5493003IZZWOHHJY1L88
 • MarkedNASDAQ Tallinn Aktsiaselts
  LandESTONIA
  MIC/LEIXTAL
  LEI549300WZWPKNRJ4PQD76
 • MarkedNEX Exchange Main Board (equity)
  LandUNITED KINGDOM
  MIC/LEINEXL
  LEI213800AMGNBSOCOSDN11
 • MarkedNEX Exchange Main Board (non-equity)
  LandUNITED KINGDOM
  MIC/LEINEXD
  LEI213800AMGNBSOCOSDN11
 • MarkedNIEDERSAECHSICHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIHANA
  LEI529900HTWYRE4BD0GQ69
 • MarkedNOREXECO ASA
  LandNORWAY
  MIC/LEINEXO
  LEI5967007LIEEXZXJUBK44
 • MarkedNasdaq Copenhagen – Auction on Demand
  LandDENMARK
  MIC/LEIMCSE
  LEI549300JNYZUL5PLI8E17
 • MarkedNasdaq Copenhagen A/S – Nordic@MID
  LandDENMARK
  MIC/LEIDCSE
  LEI549300JNYZUL5PLI8E17
 • MarkedNasdaq Helsinki Oy
  LandFINLAND
  MIC/LEIXHEL
  LEI743700NAXLL4Q86IEX32
 • MarkedNasdaq Iceland hf.
  LandICELAND
  MIC/LEIDICE
  LEI5493000SYSCC8J8U5638
 • MarkedNasdaq Iceland hf.
  LandICELAND
  MIC/LEIMICE
  LEI5493000SYSCC8J8U5638
 • MarkedNasdaq Iceland hf.
  LandICELAND
  MIC/LEIXICE
  LEI5493000SYSCC8J8U5638
 • MarkedNasdaq Riga AS
  LandLATVIA
  MIC/LEIXRIS
  LEI549300YRBS4XYCVIH803
 • MarkedNasdaq Stockholm AB
  LandSWEDEN
  MIC/LEIXSTO
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – Auction on Demand
  LandSWEDEN
  MIC/LEIMSTO
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – Commodities
  LandSWEDEN
  MIC/LEINOCO
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – Danish EQ Derivatives
  LandSWEDEN
  MIC/LEIDKED
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – Danish FI Derivatives
  LandSWEDEN
  MIC/LEIDKFI
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – EUR FI Derivated
  LandSWEDEN
  MIC/LEIEBON
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – EUR WB EQ Derivatives
  LandSWEDEN
  MIC/LEIEUWB
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – Finnish EQ Derivatives
  LandSWEDEN
  MIC/LEIFIED
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – Nordic@Mid
  LandSWEDEN
  MIC/LEIDSTO
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – Norwegian EQ Derivatives
  LandSWEDEN
  MIC/LEINOED
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – Norwegian FI Derivatives
  LandSWEDEN
  MIC/LEINOFI
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – Pan Nordic EQ Derivatives
  LandSWEDEN
  MIC/LEIPNED
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – Swedish EQ Derivatives
  LandSWEDEN
  MIC/LEISEED
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Stockholm AB – USD WB EQ Derivatives
  LandSWEDEN
  MIC/LEIUSWB
  LEI549300KBQIVNEJEZVL96
 • MarkedNasdaq Vilnius, AB
  LandLITHUANIA
  MIC/LEIXLIT
  LEI549300JGFH6L45DLE408
 • MarkedNordic Growth Market NGM AB
  LandSWEDEN
  MIC/LEIXNGM
  LEI549300RUEBDP37NOGI48
 • MarkedNxchange B.V.
  LandNETHERLANDS
  MIC/LEIXNXC
  LEI7245009JFTXEFU5GUD82
 • MarkedOMIP – Pólo Português, S.G.M.R., SA
  LandPORTUGAL
  MIC/LEIOMIP
  LEI529900NIA9TL7Q1I4639
 • MarkedOSLO AXESS
  LandNORWAY
  MIC/LEIXOAS
  LEI 
 • MarkedOSLO BØRS ASA
  LandNORWAY
  MIC/LEIXOSL
  LEI5967007LIEEXZXHDL433
 • MarkedPowernext SAS
  LandFRANCE
  MIC/LEIXPSF
  LEI9695001Q848HY790XJ61
 • MarkedRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
  LandCZECH REPUBLIC
  MIC/LEIXRMZ
  LEI315700LLGSQEPNHIYH15
 • MarkedTRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIXGRM
  LEI529900I8ESNMLCIQ1U62
 • MarkedThe Irish Stock Exchange plc
  LandIRELAND
  MIC/LEIXMSM
  LEI635400DZBUIMTBCXGA12
 • MarkedTowarowa Giełda Energii S.A.
  LandPOLAND
  MIC/LEIPLPD
  LEI2594001J9XAPI7Z2IB24
 • MarkedWiener Börse AG
  LandAUSTRIA
  MIC/LEIWBAH
  LEI315700LCYNUH9SYC0I94
 • MarkedXETRA (REGULIERTER MARKT)
  LandGERMANY
  MIC/LEIXETA
  LEI391200OUOEWDQSEJ0Y74
 • MarkedZagrebačka burza d.d.
  LandCROATIA
  MIC/LEIXZAG
  LEI7478000050A040C0D041

 • Abu Dhabi Securities Exchange
 • Amman Stock Exchange
 • Australian Securities Exchange
 • Bahrain Bourse
 • BATS Global Markets
 • Bermuda Stock Exchange
 • BM&FBOVESPA S.A.
 • Bolsa de Comercio de Buenos Aires
 • Bolsa de Comercio de Santiago
 • Bolsa de Valores de Colombia
 • Bolsa de Valores de Lima
 • Bolsa Mexicana de Valores
 • Borsa Istanbul
 • Bourse de Casablanca
 • BSE India Limited
 • Bursa Malaysia
 • Bursa Malaysia Securities Berhad
 • CBOE Holdings, Inc.
 • CBOE Stock Exchange (CBSX)
 • China Financial Futures Exchange
 • CME Group
 • Colombo Stock Exchange
 • Dalian Commodity Exchange
 • Dubai Financial Market
 • EuroCCP
 • Euronext
 • Hochiminh Stock Exchange
 • Hong Kong Exchanges and Clearing
 • Indonesia Stock Exchange
 • Intercontinental Exchange, Inc.
 • ISE Stock Exchange
 • Japan Exchange Group, Inc.
 • Johannesburg Stock Exchange
 • Kazakhstan Stock Exchange
 • Korea Exchange
 • Moscow Exchange
 • Muscat Securities Market
 • NASDAQ
 • NASDAQ OMX Armenien
 • NASDAQ OMX Stock Market (U.S.)
 • National Stock Exchange of India Limited
 • New York Stock Exchange (NYSE Holdings LLC)
 • Nigerian Stock Exchange
 • NYSE Arca
 • NYSE MKT
 • NZSX (NZX Main Board)
 • NZX Limited
 • Palestine Exchange
 • Philippine Stock Exchange
 • Qatar Stock Exchange
 • Saudi Stock Exchange (Tadawul)
 • Shanghai Futures Exchange
 • Shanghai Stock Exchange
 • Shenzhen Stock Exchange
 • Singapore Exchange
 • SIX Swiss Exchange
 • Stock Exchange of Mauritius
 • Taipei Exchange
 • Taiwan Futures Exchange
 • Taiwan Stock Exchange
 • Tel-Aviv Stock Exchange
 • The Depository Trust & Clearing Corporation
 • The Egyptian Stock Exchange
 • The Options Clearing Corporation
 • The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK)
 • The Stock Exchange of Thailand
 • TMX Group Inc.
 • Tokyo Stock Exchange Group (TSE Group)
 • Toronto Stock Exchange (TSX)
 • Zhengzhou Commodity Exchange

Hvis ikke et pågældende marked kan findes på én af de ovenstående lister betyder det, at det ikke er et reguleret marked. Eksempelvis er Nasdaq First North i København ikke listet som et reguleret marked. Dette er alligevel et marked der regelmæssigt handles på og derfor overrasker investorer, da tab herfra ikke modregnes i aktieindkomst fra andre regulerede markeder.

Kilde: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946259

Lister sidst opdateret d. 30-01-2019

Realiserede tab giver fradrag i realiserede gevinster

I forbindelse med ovenstående er det værd at bemærke, at hvis du realiserer et tab der er tilsvarende den gevinst du har opnået før skat, vil din aktieindkomst gå i nul. Derved skylder du ikke længere noget i skat.

Dette er også årsagen til at mange (både medier og ligesindede personer) opfordrer private investorer til at udnytte eventuelle urealiserede tab, for at komme under progressionsgrænsen og derved undgå den høje skattesats på 42%.

Sådan beregnes gevinst og tab

Gevinst eller tab på en enkelt handel beregnes som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen:
Afståelsessum – anskaffelsessum
Her er det vigtigt at bemærke at værdien af aktieudbytter skal beregnes før skat. Det beløb som udbetales i udbytte er som regel fratrukket det som kaldes tilbageholdt udbytteskat. Det vil sige, at der som oftest allerede er betalt/trukket 27% i udbytteskat af det beløb du får udbetalt som udbytte. I nogle lande tilbageholdes dog en anden procentsats, og andre lande tilbageholder slet ingenting. Dette er dit eget ansvar at finde ud af ved indtastning og/eller beregning.
Hvis resultatet er positivt er der tale om en gevinst, og hvis det er negativt er der tale om et tab.

Den samlede aktieindkomst beregnes som summen af alle afståelsessummer + aktieudbytter minus anskaffelsessummer:
Σ(afståelsessummer + aktieudbytter – anskaffelsessummer)

Ved handel med udenlandske aktier benævnt i udenlandsk valuta, omregnes anskaffelsessummen til danske kroner efter valutakursen på anskaffelsestidspunktet. Afståelsessummen omregnes også til danske kroner efter valutakursen på afståelsestidspunktet. Aktieindkomst omfatter altså også eventuelt gevinst/tab der er opnået som følge af valutakurssvingninger, og dette bliver ligeledes beskattet som aktieindkomst.
Kilde: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946295&chk=214126

Anskaffelsessummen

Anskaffelsessummen beregnes som værende antallet af købte aktier ganget med købskursen, plus kurtagen:
antal * købskurs + kurtage

Afståelsessummen

Afståelsessummen beregnes som værende antallet af solgte aktier ganget med salgskursen, minus kurtagen:
antal * salgskurs – kurtage

Kilde til beregning af anskaffelses- og afståelsessum: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946294&chk=214126

Opkrævning og håndtering af din aktieskat

Dette afsnit er rent praktisk, og ikke baseret på regler fra skat.dk.

Din aktieskat af realiserede gevinster bliver opkrævet af SKAT i forbindelse med din årsopgørelse. Altså betaler du, alt andet lige, ikke din aktieskat løbende, ligesom du gør med skatten af din personlige indkomst. Dette er med undtagelse af, hvis du har noteret din realiserede eller forventede aktieindkomst på forskudsopgørelsen. Dette giver dig mulighed for at geninvestere det fulde beløb som du har realiseret, igen i løbet af samme år. Dermed er det muligt at forrente et større beløb og få en større gevinst i kroner og øre, da den ellers skyldige skat også forrentes.

Det er op til dig selv at beslutte, hvordan du administrerer den kapital, som du skylder SKAT. Hvis ikke du er interesseret i at geninvestere dem, så kan et forslag være, at sætte pengene til side på en konto, hvor du ikke bruger dem. Husk dog at det beløb som alternativt kunne blive forrentet vil være tilsvarende mindre, og at eventuelle tab stadigvæk modregnes i gevinsten.

Optimering af aktieskat

Skatteoptimering af aktieindkomst har længe været et omdiskuteret emne, med forskellige tilgange og synspunkter. Dette er specielt på grund af den danske skattemodel for aktieindkomst, hvor progressionsgrænsen afgør, hvilken skatteprocent man beskattes med. Meget af diskussionen og tvivlen består i, hvordan man bedst realiserer gevinst og tab, for at maksimere ens formue. Én strategi som går igen, og som oftest favoriseres i lærebøger, er “køb-og-hold” strategien. Strategien indebærer at man køber en aktie for nærmest aldrig at sælge den igen. Dette er på meget lang sigt også den bedste strategi skattemæssigt – men det kan let kræve, at man holder aktien i mere end 17 år!

Hvor lang tid skal man holde ud fra en gennemsnitlig forventning (markedets udvikling) og er det realistisk at holde en aktie så længe? Hvilke alternativer der, og er de bedre? Dette kan du læse meget mere om, i artiklen vedrørende Skatteoptimering af aktieindkomst

Omkostninger ved at vente med at betale til årsopgørelsens offentliggørelse

På trods af, at man først får SKAT’s syn på hvad man skylder i aktieskat, når årsopgørelsen bliver offentliggjort i marts, så bliver der tilskrevet renter på ens skyldige skat fra og med 1. januar. For at undgå at skulle betale rente af ens skyldige skat, er det nødvendigt enten at tilføje ens aktieindkomst i forskudsopgørelsen, eller foretage en frivillig indbetaling til SKAT i slutningen af året. Derfor er det vigtigt at have styr på, nøjagtigt hvor meget man har tjent/tabt i aktieindkomst, og hvor meget man dermed skylder til SKAT. Begge alternativer for at undgå rentetilskrivninger kræver nemlig, at man kender ens nøjagtige aktieindkomst (angiveligvis kan man blot foretage en vilkårlig, frivillig indbetaling til SKAT uden at kende ens aktieindkomst, men dette anbefales dog ikke her fra).

Rentetilskrivningen er en dag-til-dag rente som strækker sig fra 1. januar til 1. juli, og i 2018 er sat til 2,2%. Efter den 1. juli bliver der tilskrevet et procenttillæg på 4,2% og restskatten bliver indregnet i skatten for næste år. Procenttillæget er et engangsbeløb og forhøjer altså restgældenden med 4,2% fra den ene dag til den anden. Dag-til-dag renten lægges ikke oven i denne, så de endelige rentebeløb efter denne dato vil være 4,2% af beløbet.

Bemærk at renterne for restskat IKKE er fradragsberettigede, hvorfor der er tale om en høj nettorente. Dette er jf. Ligningslovens §17 A, stk. 1

Kilde for rentesatser: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser

Børneopsparing

Hvad er det?

En børneopsparing er hvad der kaldes en skattebegunstiget konto. På en børneopsparing er renter, udbytte og kursgevinster skattefrie. Med andre ord, så skal der ikke betales skat af pågældende gevinster. Omvendt gives der heller ikke fradrag for eventuelle tab. Skattefritagelsen betyder, at det er en meget fordelagtig måde at lave en opsparing til ens børn. For at investere i aktier skal der oprettes et aktiedepot som er tilknyttet børneopsparingskontoen.

Særligt vedrørende tilbageholdt udbytteskat

Der har været tilfælde, hvor der er blevet tilbageholdt udbytteskat selvom depotet har været tilknyttet en børneopsparing. Når der er tale om danske aktier kan dette komme sig af, at depotet ikke er registreret korrekt hos værdipapircentralen. Er dette tilfældet skal du kontakte din bank og få dem til at sørge for, at den bliver registreret som værende skattebegunstiget. Dette kommer sig af, at det i Danmark er værdipapircentralen som står for at tilbageholde udbytteskat.

Beløbsgrænse

Fra og med år 2018 kan du overføre 6.000 kroner årligt til børneopsparingen – dog maksimalt 72.000 kroner i alt. Dette er en fordobling af den tidligere beløbsgrænse på 3.000 kroner årligt. Beløbsgrænsen er et totalt beløb som gælder for alle de, som har mulighed for at indskyde midler på kontoen. Altså

Hvem kan oprette en børneopsparing?

Citat SKAT :

En børneopsparingskonto kan oprettes af et barns forældre, bedsteforældre, oldeforældre mv., herunder adoptiv-, sted- og plejeforældre, -bedsteforældre, -oldeforældre mv.

Hvor mange konti kan oprettes per barn?

Der kan kun oprettes én (1) skattebegunstiget børnesoparing per barn.

Hvornår skal den oprettes og bindingsperiode

En børneopsparing skal senest oprettes inden barnet fylder 14 år og der er en minimum bindingsperiode på 7 år. Det vil sige, at eventuelle indestående på kontoen først kan udbetales mindst 7 år efter oprettelsen. Børneopsparingen kan maksimalt løbe indtil barnet er fylder 21 år.

Indskud betragtes som gave

Indskud på børneopsparingen betragtes skattemæssigt som en gave til barnet og tæller med i det maksimale beløb som forældre eller familiemedlemmer kan give for, uden der bliver fratrukket gaveafgift.

Kilde til regler vedrørende børneopsparing: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048447

Alternativer til børneopsparing

Har barnet allerede en børneopsparing, eller ønsker man af andre årsager ikke at oprette en børnesopsparing, så kan man med fordel investere i redskaber som beskattes som kapitalindkomst. Da barnet med al sandsynligheden ikke har anden personlig indkomst (afhængigt af alder), eller at den er beskeden, har barnet formodentligt et personfradrag som endnu ikke er opbrugt. Dermed kan barnet have en kapitalindkomst som er helt eller delvist skattefri afhængigt af beløbet og barnets indtægt. Personfradraget for børn under 18 år er i 2018 på 34.500 kr. mens det for unge over 18 år er 46.000 kr.

Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen blev indført i 2019 og er et alternativ til det traditionelle depot som byder på en lavere beskatning end normalt; men også på andre regler.

Indskud

I år 2019 kan der indskydes 50.000 kroner; et beløb som forventes at stige op til 200.000 over en årrække. Indskuddet kan både ske via overførsel af kontanter men ligeledes ved overførsel af i forvejen ejede aktier. Hertil skal det dog bemærkes, at en sådan overførsel betragtes som en realisation af aktierne i det depot, som de overføres fra (og dermed beskattes eventuel gevinst). Er det første indskud mindre end 50.000 kroner, og stiger aktiernes værdi i en sådan grad, at de ved årets udgang overstiger indskudsgrænsen, kan der ikke indskydes flere penge på kontoen herefter.

Beskatning af aktiesparekontoen

Afkastet på aktiesparekontoen beskattes med 17% og er lagerbeskattet. Det vil sige, at man som ejer af aktiesparekontoen hvert år, ved årets udgang, bliver beskattet af den udvikling der har været i værdien af værdipapirerne. Dette skal ses i forhold til skattesatsen på 27/42% for almindelig aktieindkomst.

Ægtefæller

Ægtefæller kan hver især oprette en aktiesparekonto, men i modsætning til almindelig aktieindkomst kan eventuelle tab ikke modregnes i gevinster hos den anden ægtefælle.

Investeringsobjekter

Der kan kun investeres i børsnoterede aktier og investeringsbeviser på aktiesparekontoen. Dermed kan der ikke investeres obligtioner og lignende, men heller ikke i unoterede aktier.

Ovenstående er baseret på nedenstående artikel fra BDO

Kilde: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/saadan-bliver-reglerne-for-de-nye-aktiesparekonti

Disclaimer

Informationerne vedrører kun den private investor som handler aktier på et reguleret marked og for frie midler; og dermed ikke gennem pension, handel med obligationer, eller andet, som ikke er aktieindkomst. Bemærk at nedenstående oversigt hverken er 100% fyldestgørende eller udtømmende hvad angår den samlede aktieavancebeskatningslov, andre lovgivninger- eller retspraksis relateret til aktieindkomst. Beskrivelsen er derimod til for at give et overblik over de mest gængse skatteregler, som den private investor berøres af. Alle punkterne er gengivet fra www.skat.dk på en måde som forhåbentligt er mere overskuelig og letlæselig, og ved alle punkter refereres der til den pågældende kilde. Det anbefales til enhver tid at læse de fyldestgørende regler som findes hos www.skat.dk og ovenstående link til aktieavancebeskatningsloven. Slutteligt skal det også bemærkes at aktie-skat.dk er et selvstændigt medie, og på ingen måde er relateret til organisationen SKAT (www.skat.dk).