Beskatning af Bitcoins

SKAT har d. 9. marts 2018 afgivet bindende svar i en principiel sag om beskatning af Bitcoins (og Bitcoin Cash), og har modsat tidligere beslutninger sagt, at Bitcoins ikke er indkomstopgørelsen uvedkommende. Med dette menes altså, at indtægter og tab på Bitcoins vedrører ens indkomstopgørelse og skal indberettes herefter.

Bemærk at dette er den første afgørelse af sin slags på nuværende tidspunkt, og at der muligvis skal flere til, før der kan dannes et overordnet billede for kryptovalutaer. Endvidere argumenterer en advokat hos Njord Lawfirm også for, at “afgørelsen er meget konkret og derfor ikke kan bruges til at sige noget generelt”. Af samme årsag kan nedenstående ændre sig i fremtiden, men på nuværende tidspunkt må denne afgørelse være det bedste udgangspunkt for Bitcoins (og -Cash).

Skatterådet har i pågældende tilfælde vurderet, at køb og salg af Bitcoins typisk sker med spekulation for øje (med hensigt om at sælge valutaen med fortjeneste ved videresalg). Af denne årsag er fortjeneste på Bitcoins også typisk skattepligtig. Er Bitcoins anskaffet udelukkende med hensigt til brug som betalingsmiddel er situationen en anden. Dog vil det kun være meget få tilfælde, hvor Bitcoins eller Bitcoin Cash ikke betragtes som et spekulationsobjekt. Dette uddybes i nedenstående citat:

Generelt er det efter domspraksis ikke en betingelse, at spekulationshensigten var den eneste årsag, der begrundede en erhvervelse af et formuegode. Det er end ikke en betingelse, at spekulation var hovedsigtet. Det er i almindelighed tilstrækkeligt, at spekulationshensigten ikke var uvæsentlig ved erhvervelsen.

Da det kan være overordentligt vanskeligt at bedømme, hvorvidt en erhverver af et formuegode har haft den fornødne subjektive spekulationshensigt ved erhvervelsen, har domspraksis derfor lagt vægt på de objektive omstændigheder ved købet, herunder arten af det erhvervede gode, idet omstændighederne kan give indikationer af, hvad hensigten med anskaffelsen har været.

Kilde: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2271294&vid=0&lang=da

Beskatning af Bitcoins

Skatterådet har bedømt at gevinster fra handel med Bitcoins skal beskattes som personlig indkomst og tab modregnes som et ligningsmæssigt fradrag. Det betyder at gevinster beskattes efter din personlige skattesats, mens tab modregnes i din personlige indkomst med en skatteværdi på cirka 26,6% af beløbet (ligningsmæssigt fradrag)Skatteværdien af fradraget er baseret på en gennemsnitlig kommune i 2018
kilde: Skm.dk – Skatteværdi af fradrag 2018
.
Skatteværdien af fradraget afhænger af, i hvilken kommune du bor. Da tabet noteres som et ligningsmæssigt fradrag modregnes det altså ikke i eventuel topskat, men kun i skattepligtig indkomst.

Slutteligt skal det bemærkes at spekulationsgevinster er ikke omfattet af arbejdsmarkedsbidragsloven, hvorfor der ikke skal betales AM-bidrag heraf.

Opgørelse af gevinst og tab

Hvis det er muligt at identificere nøjagtigt hvilke Bitcoins (eksempelvis) der er solgt, så opgøres fortjenesten som forskellen mellem salgssummen og den faktiske anskaffelsessum. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis alle Bitcoins er afstået på samme tid, da der herved ikke er noget problem i at anføre en købssum til den enkelte Bitcoin. I det tilfælde er det blot den samlede købssum der tages udgangspunkt i.

Er der foretaget flere køb i samme valuta, og er det eksempelvis ikke muligt at identificere købssummen for den eksakte Bitcoin der er solgt, tages der udgangspunkt i FIFO-princippet. Opgørelse ved brug af FIFO bør efter SKAT’s opfattelse gælde på tværs af alle konti og wallets:

FIFO-princippet bør efter SKATs opfattelse derfor omfatte en sammenlægning af samtlige den skattepligtiges beholdninger af bitcoins, når disse befinder sig på flere konti eller wallets.

Ved beregning af fortjenesten fratrækkes omkostninger i forbindelse med handlerne, således at resultatet er inklusiv (fratrukket) købs- og salgsomkostninger.

Tildeling (split) af ny valuta (Bitcoin Cash)

Ved tildelingen af Bitcoin Cash til daværende Bitcoin-ejere anses tildelingen som en skattefri tildelingen på tidspunktet. Derfor beskattes Bitcoin Cash først ved afståelsen heraf.
Endvidere vurderes det, at anskaffelsessummen for Bitcoin Cash skal opgøres særskilt fra Bitcoin eller andre virtuelle valutaer. Anskaffelsessummen for tildelingen anses som værende 0 (nul) kroner, og man kan ikke altså opnå et tab ved salg heraf.

Overførsel af Bitcoins til egen konto/wallet

Hvis du overfører Bitcoins fra én af dine egne konti eller wallets til en anden, som du også er ejer af, betragtes det ikke som en realisation. Med andre ord, så bliver du ikke beskattet af denne overførsel.

Mistede koder til konti/wallets

Har man mistet sin(e) kode(r) til konti/wallets bliver det ikke betragtet som et skattemæssigt fradragsberettiget tab, og man kan altså ikke få fradrag i ens indkomst heraf.

Kilde til SKAT’s bindende svar: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2271294&vid=0&lang=da

2 kommentarer til “Beskatning af Bitcoins

 1. Det du skriver om beskatning af Bitcoins, hvor man kan fradrage et eventuelt tab som et ligningsmæssigt fradrag, gælder det også hvis der er investeret i f.eks. Bitcoin XBT beviser?

  1. Hej Jørgen

   I dit tilfælde har du ikke købt reelle Bitcoins, men derimod et certifikat som tracker kursen på Bitcoins. Af denne årsag beskattes det heller ikke på samme måde som Bitcoins, men derimod som et certifikat. Eller mere konkret i denne situation, som kapitalindkomst. Daytrader.dk har lavet en fin beskrivelse af beskatningen heraf: http://www.daytrader.dk/skat-ved-certifikateretn/.

   Med venlig hilsen
   Christoffer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.