Sådan bruges regnearket

Hvorfor er regnearket låst?

Regnearket er mange steder låst således at du ikke selv kan ændre i nogle af cellerne. Dette er gjort for en sikkerheds skyld, for at forhindre at brugerne af arket ikke kommer til at ændre i nogle af cellerne ved en fejltagelse. Ligeledes er det gjort for at skjule nogle af formlerne af ophavsretsmæssige årsager. Har du alligevel spørgsmål til nogle af formlerne og hvordan de er beregnet/lavet, er du velkommen til at tage kontakte – se kontaktinformationerne på hjemmesiden.

For at give dig den bedste hjælp og det bedste overblik vil regnearket blive gennemgået for hver kolonne fra start til slut, startende med den første fane ”Handler, Afkast og Beskatning”.

Fanen “Aktiehandler, Resultater & Skat”

Dette er den ’primære’ fane i regnearket, og det er her du indtaster alle dine handler, og ikke mindst ser dit afkast, aktiebeskatning, kursgevinst og meget mere.

Nr.
Er et fast nummer som rækkerne har, og er inkluderet for at du nemt kan indtaste og identificere en aktie, selvom du befinder dig på en anden side. Til dette kan du også bruge aktie beskrivelsen – men hvis du har mange adskilte handler af samme aktie, vil det give et overblik over nøjagtigt hvilken handel der er tale om, eksempelvis hvis den optræder flere steder.

Aktie Beskrivelse
Kolonnen som hedder ”Aktie Beskrivelse” er for din egen skyld, og er til at indtaste det navn eller kode, som du ønsker at genkende aktien under. At det er for din egen skyld er dog ikke ensbetydende med at du ikke skal udfylde den, og det anbefales da at udfylde den, for at holde nøjagtigt styr på dine handler. Et eksempel herpå kan være ”Vestas”, eller ”DK0010268606” som er Vestas’ fondskode.

Købsdato og Salgsdato
Kolonnen Købsdato og Salgsdato er ligeledes for din egen skyld og er dermed ikke nødvendig, men det anbefales dog at udfylde feltet for handlerne alligevel. Købsdatoen er den dato hvor du anskaffede aktien, og salgsdatoen er den dato du solgte den; har du købt/solgt den samme aktie af flere omgange kan dette indtastes i fanen ”udregning af gennemsnitskurs”, som bruges til at beregne gennemsnitskursen for køb/salg af samme aktie, over flere omgange.

Antal
Kolonnen ”Antal” skal udfyldes såfremt at du ikke ønsker at indtaste den totale købssum/salgssum manuelt, da købssummen/salgssummen bliver udregnet ud fra denne. Her indtaster du antallet af aktier du har købt eller solgt for den pågældende handel/aktie. Antallet skal være det samme i kolonnen for ’salg’ som den er i kolonnen for ’køb’, da der ellers vil blive beregnet en forkert gevinst og et forkert afkast.

“Hvad så hvis jeg har haft et aktiesplit og allerede indtastet mit køb?”
Hvis du har haft et aktiesplit har du 2 valgmuligheder:

  1. Den første er at omregne antallet af aktier samt købskursen, så den svarer til aktiesplittet.
  2. Du kan også bare vælge at indtaste det nye antal og den dertilhørende aktiekurs, da gevinsten er beregnet som forskellen på købssummen og salgssummen.

Dog anbefales det at bruge den første metode for din egen skyld, således at antallet af aktier som er købt og solgt matcher.

Kurtage
Kolonnen ”kurtage” skal ligeledes udfyldes, såfremt at du ikke ønsker at indtaste den totale købssum/salgssum manuelt. Kurtage er også kendt som handelsgebyr, og er det gebyr som langt de fleste (formodentligt alle) private investorer bliver opkrævet, i forbindelse med handel (køb/salg) af aktier. Da skattereglerne er indrettet således at kurtagen skal medregnes/modregnes i ens gevinster, er dette en nødvendighed at inkludere for at få et korrekt resultat af ens aktiehandler.

Købssum og Salgssum
Kolonnerne ”Købssum” og ”Salgssum” er nødvendige at få udfyldt, og bruges til at beregne stort set alle de informationer som du finder i regnearket. I kolonnerne finder du en formel, men er alligevel én af de eneste celler i regnearket som du selv kan redigere i. Dette kommer sig af, at du som en ”hurtigere” løsning bare kan indtaste den totale købssum/salgssum i denne celle, og stadigvæk komme frem til det korrekte resultat.

Ved manuel indtastning af dette skal du være opmærksom på at:
Den totale købssum eller salgssum er summen af antallet af aktier ganget med aktiekursen plus kurtagen.

OBS!
Det anbefales IKKE at ændre i selve formlerne i kolonnerne for købssum eller salgssum, da dette kan medføre at udregningerne bliver forkerte, hvis ikke du er helt sikker på hvad du foretager dig. Skulle du ved et uheld komme til at slette eller ændre én af formlerne, kan du ”kopiere” én af formlerne fra en anden celle, som endnu ikke er blevet redigeret eller udfyldt. Læs også www.aktie-skat.dk/betingelser-for-brug for betingelserne for brug af regnearket.

Kursgevinst
Kolonnen ”Kursgevinst” viser dig din eventuelle kursgevinst for dit køb og salg af den pågældende aktie. Har du derimod haft et tab vil dette fremgå som et negativt tal (med et minus tegn foran) og med rød skrift. I denne kolonne kan/skal du ikke selv indtaste noget.

Udbetalt netto udbytte
Kolonnen ”Udbetalt udbytte” er nødvendig at udfylde, såfremt at du har modtaget udbytte fra en virksomhed, som følge af at du er i besiddelse af én eller flere af deres aktier. I kolonnen skal du indtaste det udbetalte udbytte, hvilket vil sige det beløb som er blevet udbetalt til dig, og er det beløb som du kan finde på din bankkonto (eller hvor du får dit udbytte udbetalt). Årsagen til at du skal indtaste det udbetalte udbytte er, at der ved udbytte findes forskellige skatteregler og skattesatser, afhængigt af i hvilket land virksomheden du har aktier i, er bosiddende.

Procent tilbageholdt udbytteskat
Det antages som udgangspunkt i beregningerne at det udbetalte udbytte kommer fra en dansk virksomhed, der som regel tilbageholder 27% i udbytteskat automatisk. Derfor SKAL denne kolonne udfyldes såfremt at du har modtaget udbytte fra en udenlandsk virksomhed, for at dine resultater skal være retvisende.

Som nævnt ovenfor er der forskellige skatteregler, afhængigt af hvilket land virksomheden er bosiddende/registreret i. For nogle lande gælder det at der bliver tilbageholdt 15% i udbytteskat, og i andre tilfælde bliver der slet ikke tilbageholdt noget skat – dette afhænger af landets regler og eventuelle dobbeltbeskatningsaftaler med pågældende land. Nedenfor er illustreret 2 cases.

  • Du får udbetalt udbytte fra en udenlandsk virksomhed som automatisk tilbageholder 15% i udbytteskat. Da du som minimum skal betale 27% i skat, mangler du rent faktisk at betale de resterende 12% i udbytteskat i Danmark – dermed har du en skyldig skat på de resterende 12%.
  • Du får udbetalt udbytte fra en udenlandsk virksomhed som ikke tilbageholder noget i skat. Det vil sige at du principielt har en udenlandsk udbytteskat på 0%, og dette skal du ligeledes skrive ind i regnearket. Det betyder ligeledes at du har en skyldig skat i Danmark svarende til 27% af beløbet.

Vær dog opmærksom på at det er dit eget ansvar at anskaffe de nødvendige oplysninger angående skattesatser og regler for dit udbetalte udbytte, og at det er dit eget ansvar at få skrevet det rigtigt ind.

“Hvordan skriver jeg det så ind?”

  • Er der tilbageholdt 15% i udbytteskat skriver du bare ”15” ind i den pågældende celle. Cellerne er formateret til at blive angivet i procent, og regnearket gør resten automatisk.
  • Er der ikke tilbageholdt noget i udbytteskat skriver du ”0” (nul) ind i den pågældende celle.
  • Er der tilbageholdt 27% i udbytteskat kan du enten vælge at skrive de 27% ind, eller du kan helt undlade at skrive noget i cellen.

Afkast før skat
Her vises dit afkast før skat for den enkelte handel. Dette afkast inkluderer både din kursgevinst (positiv eller negativ) samt eventuelle udbytter. Herved kan du eksempelvis godt have haft en negativ kursgevinst (et tab) men et positivt afkast, hvis et eventuelt udbytte har været større end kurstabet. Bemærk særligt at afkastet vises før skat hvorfor det også tager højde for dit udbetalte udbytte og regner det tilbage, til før der blev tilbageholdt udbytteskat.

Har du eksempelvis et kurstab på 500 kroner ved et køb på 1.000 kroner, men samtidig et udbetalt udbytte på 500 kroner med 27% tilbageholdt udbytteskat, vil afkastet før skat være +18,49%. Dette kommer sig af, at udbyttet før skat derfor er cirka 685 kroner, hvilket resulterer i et overskud før skat på cirka 185 kroner.

Beregning af udbetalt udbytte (efter 27% tilbageholdt udbytteskat):         685 * (1-0,27) = 500      (afrundet)
Beregning af overskud før skat:         1.000 – 500 + 685 = 1.185    (hvoraf 1.185 – 1.000 = 185  er gevinst)

 

Faktabox

Danske Skattesatser
Her vises de procentuelle skattesatser som du betaler i skat af din aktieindkomst for det pågældende år.

Skattegrænse
Dette er den aktieindkomst hvor skattesatsen ændrer sig. I 2016 er du tilladt at tjene op til 50.600 kr. og stadigvæk kun blive beskattet af den laveste skattegrænse, som i 2016 er på 27%. For hver krone du tjener over 50.600 kr. i aktieindkomst skal der så betales 42%, som er den højeste skattesats i 2016 for aktieindkomst.

Er du gift bliver denne grænse dog fordoblet, hvilket vil sige at du op til 101.200 kr. (50.600*2) i aktieindkomst bliver beskattet af den laveste skattegrænse, nemlig 27%.

Er du gift? (ja/nej)
Dette er cellen hvor du korrigerer for om du er gift eller ej. Er du du/i gift skal der indtastes ”ja” i cellen, og hvis du ikke er gift skal der indtastes ”nej” i cellen. Cellen er markeret med en svag gul baggrundsfarve, for at illustrere at dette er cellen du skal ændre værdien i. Cellen er som standard sat til “nej”, og derfor er det vigtigt at regulere denne, i tilfælde af at du er gift.

Fremført tab
Har du tidligere år haft et tab på aktieindkomst og er det tab fremført, kan du her indtaste det pågældende beløb. Du kan både indtaste det som en negativ værdi eller som en positiv værdi, alt afhængigt af hvad du bedst kan lide (altså skal du ikke spekulere over dette). Regnearket tager kun højde for den absolutte værdi.

Aktieindkomst fra et ureguleret marked før tilbageholdt skat
Har du haft aktieindkomst fra et ureguleret marked (både positiv eller negativ – altså gevinst eller tab), er det her du skal indtaste dette. Aktieindkomst fra et ureguleret marked er eksempelvis aktuelt hvis du har din egen virksomhed hvor du udbetaler udbytte, eller hvis du er medejer (som aktionær) i andre virksomheder som ikke er børsnoterede. Vær opmærksom på at beløbet her skal indtastes før tilbageholdt udbytteskat, i modsætning til hvad det skal i kolonnen “udbetalt netto udbytte”. Har du en gevinst skal denne indtastes som et positivt tal, men har du et tab skal det indtastes som et negativt tal.

Tilbageholdt skat af eks. udbytte, fra et ureguleret marked
Denne celle er i forlængelse af ovenstående, og har du fået udbetalt udbytte eller andet, hvor der har været tilbageholdt udbytteskat, er det her du skal skrive denne værdi ind. Værdien skal skrives ind som et positivt tal (altså større end nul), og skal skrives ind som det beløb der er tilbageholdt i kroner og øre (DKK).

 

Fanen “Gennemsnitskurs”

Du kan finde vejledning i at bruge denne fane i selve regnearket. Denne vejledning finder du i bunden af pågældende fane (gennemsnitlig anskaffelseskurs). Du kan også finde yderligere eksempler og forklaringer på siden: https://www.aktie-skat.dk/om-regnearket/beregning-af-gennemsnitskurs/.